สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕
เรื่อง “เดินหน้ากับสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ยุคใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network