การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
“ประชากรและสังคม 2559”
เรื่อง ประเทศไทยกับศตวรรษแห่การย้ายถิ่นข้ามชาติ (Thailand in the Era of Transnational Migration)

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now

ช่วงที่ 4

... watching now

ช่วงที่ 5

... watching now