ประมวลภาพพิธีเปิด-ปิด
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
มหิดลเกมส์ “กีฬา…ภูมิปัญญาไทย”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

รับชมเต็ม ๆ ได้ที่
พิธีเปิด https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38827
พิธีปิด https://iptv.mahidol.ac.th/topic/41418