งานประชุมวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงาน
ด้านเวชนิทัศน์
(เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now

ช่วงที่ 4

... watching now