สัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีกาญจน์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network