สัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา บรรยายธรรมโดย พระปริยัติธรรมธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจพิตรดุสิตวนาราม

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network