การเสวนาโครงการ สถานีปัญญา LAMU Book Talk Station ครั้งที่ 2
เรื่อง “เขียนฝันปั้นเล่ม: โอกาสและช่องทางสร้างวรรณกรรมเยาวชนเพื่อตีพิมพ์”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network