ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๙ งานครบรอบ ๔๗ ปี วันพระราชทานนาม
๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ ๒๑”
โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network