การบรรยายพิเศษเรื่อง
“Social determinants and health equity: a global perspective”
โดย เซอร์ ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต
ผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558
สาขาการสาธารณสุข

... watching now