“๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
กัณฑ์มหาราช โดย พระครูวิธานธรรมปรีชา
กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

[fvplayer rtmp=”https://stream.mahidol.ac.th/vod_intranet/_definst_/” rtmp_path=”mp4:2015/12/20151225.mp4″ width=”640″ height=”360″ embed=”true” mobile=”https://stream.mahidol.ac.th/vod_intranet/_definst_/mp4:2015/12/20151225.mp4/playlist.m3u8″]