“๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
กัณฑ์มหาราช โดย พระครูวิธานธรรมปรีชา
กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network