“๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
กัณฑ์กุมาร,กัณฑ์มัทรี โดย พระปลัดวิทยา วิสุทฺธาจาโร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network