“๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
๑.สัมโมทนียกถาเรื่องความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ
๒.เทศน์คาถาพัน โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network