“เสวนาธรรม…สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก”
โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network