โครงการ ” Format จิต Delete อารมณ์” ครั้งที่ ๒๖
หัวข้อ ” ความหลงคิด เป็นอวิชา” โดยพระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network