การประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “จริยธรรม ความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Ethics, Happiness and Sustainable Development)
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now

ช่วงที่ 4

... watching now

ช่วงที่ 5

... watching now

ช่วงที่ 6

... watching now

ช่วงที่ 7

... watching now