การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก
: ความท้าทายและโอกาส
(Transnational and Cross-Bordered Education in Asia Pacific : Challenges and Opportunities)

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now

ช่วงที่ 4

... watching now

ช่วงที่ 5

... watching now

ช่วงที่ 6

... watching now