การแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23
เรื่อง “เราจะยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร”

... watching now