ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network