บรรยายธรรมะ “Format จิต Delete อารมณ์”
เรื่อง “พุทธวิธีเอาชนะความโกรธ”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network