มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๒๑
บอกกล่าว เล่าเรื่องศาลายา
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ช่วงที่ 1 พิธีเปิด

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 บอกกล่าว เล่าเรื่องศาลายา โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network