มองภาษาไทย ในระดับอุดมศึกษา : เขาเรียนเขาสอนกันอย่างไร?

ช่วงที่ 1
พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาไทนในอุดมศึกษา″

โดยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้ก่อตั้ง และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา : ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน”  

นำเสวนาโดย

– อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

– อาจารย์เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– อาจารย์เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

– อาจารย์ ดร.รัชนีญา กลิ่นน้ำหอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา กรุงวงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3
สรุปผลการเสวนาโดย

– อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ เหมือนใจ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network