สัปดาห์ปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
บรรยายธรรมเรื่อง ความมหัศจรรย์แห่งลมหายใจ
โดย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network