การประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาษาและวัฒนธรรม 2558
เรื่อง “อำนาจไร้พรมแดน: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและอำนาจในชีวิตประจำวัน”

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อำนาจไร้พรมแดน”

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

– ผู้บุกเบิกและผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี หลังสมัยใหม่ สัญวิทยา และโครงสร้างนิยม เจ้าของหนังสือ “วาทกรรมการพัฒนา”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network