สัปดาห์ปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
บรรยายธรรมเรื่อง พาราณสี แดนประกาศพุทธธรรม
โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท อภิปุญฺโญ)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network