ธรรมะบรรยายในโครงการ formatจิต delete อารมณ์
เรื่อง”พอดีได้ เพราะใจพอ”
โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network