บรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network