บรรยายธรรมงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
ธรรมะสำหรับการครองตน
บรรยายธรรมโดย พระกิตติวิมลเมธี

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network