บรรยายธรรมงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา คุณค่าของชีวิต
บรรยายธรรมโดย พระมหาปัญญา วิสุทฺโธ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network