การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
“ศักยภาพสมองพัฒนาได้ด้วยประสาทวิทยาศาสตร์”

ช่วงที่ 1

– พิธีเปิด 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ

– การแสดงปาฐกถาฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 13 เรื่อง “My experience on neuroscience at the Institute; past, present and looking into future”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

Symposium I: การวิจัยสารสกัดธรรมชาติเพื่อป้องกันสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดำเนินรายการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์

 

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3

Symposium II: การพัฒนาสมองด้าน Executive Functions ในเด็กเล็กเพื่อความสำเร็จในชีวิต Executive Functions คืออะไร เกี่ยวข้องกับความสำเร็จอย่างไร

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัญหาของเด็กไทย และทางออก

โดย : นายแพทย์ อุดม เพชรสังหาร  อดีตผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

การขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้าน EFs สู่สังคมเพื่อการพัฒนาเด็กไทย

โดย : คุณ สุภาวดี หาญเมธี  ผู้บริหารบริษัทรักลูกกรุ๊ป จำกัด และประธานสถาบัน RLG (Rakluke Learning Group)

ผู้ดำเนินรายการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4

Special Lecture  :

– ความบกพร่องของ EFs ในเด็กพิเศษ: แนวทางป้องกันและแก้ไข

– ความสำคัญของประสาทวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

โดย อาจารย์ นายแพทย์ วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network