การประชุมวิชาการครั้งที่ ๓
เรื่อง“กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
โรคที่เราสร้างเอง”
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชสมภพในวันที่ ๒ เมษายนและทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network