สัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา บรรยายธรรมโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network