พิธีมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network