“เล่าขานตำนานศาลายา”ครั้งที่ ๙
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ตอน “ร.ศ.๑๖๐ ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา”

ช่วงที่ 1
กล่าวต้อนรับ : คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวรายงาน : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กล่าวเปิดงาน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ
เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปาฐกถาพิเศษ : “สังคมไทยสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวรรณกรรมประวัติศาสตร์” 
องค์ปาฐก : รองศาสตราจารย์อิงอร  สุพันธุ์วณิช
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2
เสวนา “อักษะและสัมพันธมิตร กับชีวิตของเสรีไทยที่ศาลายา”
วิทยากร : พันเอก ดร.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ สาวนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อาจารย์เทพ บุญตานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณประทุม  สวัสดิ์นำ  
ผู้นำชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์
ผู้ดำเนินการเสวนา : อาจารย์ ดร.จิราธร  ชาติศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3
การแสดงละคร เรื่อง “คู่กรรม…พากษ์…ใหม่”
กำกับการแสดงโดย : อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์  สุรัสวดี

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network