สัมมนาวิชาการนโยบายสาธารณ
เรื่อง อนาคตประเทศไทยกับเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท
เพื่อโครงสร้างพื้นฐาน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network