บรรยายพิเศษ ความฉลาดปราดเปรื่อง ที่สะสมจากการอ่านของ ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดี ผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network