งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสปีมหามงคลฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ
๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
(กิจกรรม)

... watching now

Leave a Reply