ร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network