การประชุมวิชาการ ศตวรรษิกชนแห่งชาติ

ช่วงที่ 1
การบรรยายนำเรื่อง ศตวรรษิกชนไทย
โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2
การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ “ความยืนยาวของชีวิต ที่นำสู่ความเป็นศตวรรษิกชน”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3
การนำเสนองานวิจัย “ผู้สูงอายุวัยปลาย”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4
การสนทนาเรื่อง “ข้อมูลศตวรรษิกชน”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

[rate_this_page]