การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash Media Live Encoder 3.2 ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ในระบบ IPTV

การใช้โปรแกรมนี้จะใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียง Pinnacle Studio MovieBox 510-USB Video Capture Device ซึ่งกล่องตัวนี้สามารถนำเข้าได้ทั้งภาพและเสียง ภาพที่นำเข้าได้แก่ IEEE 1934,S-Video และ Composite ช่องเสียงที่เข้าเป็น RCA โดยต่อผ่าน USB 20150319FMLE1

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้หน้าตาของโปรแกรมดังรูป
20150319FMLE2

โดยค่า Preset จะเลือกเป็น Custom เพื่อการปรับแต่งเองได้ ตั้งค่า Video เลือก Device เป็น Pinnacle 510-USB แล้วตั้งค่า Format ,Frame Rate ,Input Size ตามรูป ส่วน Bit Rate นั้นขึ้นอยู่กับความร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตกรณีนี้เชื่อมต่อสัญญาณโดยใช้สายแลน จึงตั้งไว้ที่ 1000 Kbps ขนาดภาพ Output Size ท่ากับตัว Input Size คือ 720*576
การตั้งค่า Audio ใช้ตัว Pinnacle 510-USB เหมือนกันแล้วเลือกตามรูปแบบเพราะค่าที่ตั้งไว้เมื่อใช้โปรแกรมครั้งต่อไปก็จะคงค่าเดิมที่ตั้งไว้
การ Streaming จำเป็นต้องมีตัว rtmp Server เพื่อการกระจายสัญญาณภาพและเสียงที่จะทำการถ่ายทอด
การเก็บไฟลล์ เลือกที่ Save to File แล้วตั้งชื่อตามงานหรือวันที่ โดยเลือกนามสกุลเป็น .f4v เพื่อความคมชัดของภาพและเสียงที่ได้ เมื่อตั้งค่าต่างๆได้แล้วทำการ Start โปรแกรมจะทำการ Connect Server และถ่ายทอดสัญญาณตามที่ต้องการ

20150319FMLE3

เรียบเรียงโดย
นายขวัญชัย กมลัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล