MU-EdPEx Clinic
: การให้คำปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง ครั้งที่ 3
หมวด 1 การนำองค์การ, หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร, ผลลัพธ์ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และผลลัพธ์ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และธรรมาภิบาล

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network