สัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันมาฆาบูชา
บรรยายธรรม:โบสถ์ทุกที่ต้องมีท่าน
พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์
คณะ น.๒๐ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network