สัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันมาฆาบูชา
บรรยายธรรม:ทำงานด้วยสติ
พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต)
เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม กทม.

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network