สัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันมาฆาบูชา
บรรยายธรรม:พระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจของคนทั้งโลก
โดย ดร.พระมหากรวิก อหึสโก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network