พิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่องการบาดเจ็บระหว่าง
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การปฐมพยาบาล และการป้องกัน

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network