สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา เรื่องโอวาทปาติโมกข์ ตอนที่ 2 (เผด็จศึกความชั่ว)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network