สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา เรื่องความหมายและความสำคัญของปาติโมกข์ โอวาทปาติโมกข์ และอาณาปาติโมกข์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network