ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช ครั้งที่ ๘
เนื่องในงานครบรอบ ๔๖ ปี วันพระราชทานนาม
๑๒๗ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต” โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network