งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท ครั้งที่ 9
เสวนาพิเศษ เมื่อนักวิทย์…คิดจะเขียน
โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network