๘๕ มหาราช มหาชาติ มหากรุณาธิคุณ มหาบุญญาบารมี พิธีเปิดและสัมโมทนียกถา เรื่องความเป็นมาของเทศน์มหาชาติ และเทศน์คาถาพัน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network