พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 ณ วัดพระงามวรวิหาร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network